Uitbreiding golfbaan

In het Zuiderpark is thans een 9-holes golfbaan gelegen. Onder bepaalde voorwaarden mag de golfbaan worden uitgebreid tot 18 holes. De meerderheid van de Landinrichtingscommissie heeft hiermee ingestemd.

In het landinrichtingsplan Haarzuilens is als zoeklocaties voor deze uitbreiding opgenomen dat aan de westzijde van het huidige golfterrein (ten oosten van de Eikslaan) 7 hectare aan de golfbaan wordt toegevoegd voor 2 golfholes en dat aan de westzijde van het huidige golfterrein (ten westen van de Haarlaan) eveneens 7 hectare aan het golfterrein wordt toegevoegd voor nog eens twee golfbanen.
Het ligt in de bedoeling een nieuw clubrestaurant te bouwen bij de grote vijver in het hart van het Zuiderpark. De bestaande 9-holes golfbaan in het Zuiderpark wordt geherstructureerd en uitgebreid tot 14 holes.
In de uitbreidingsplannen van de golfvereniging is de driving range (oefenbaan) gepland in het gebied ten westen van de Eikslaan en ten zuiden van de Bochtdijk.
De enige voorwaarden die de gemeente en DLG oorspronkelijk aan de uitbreidingsplannen van de golfbaan hadden gesteld, is dat de Haarlaan openbaar toegankelijk wordt voor langzaam verkeer en dat de toekomstige leden vooral uit de regio moeten komen.

De Stichting was van mening dat er veel te weinig voorwaarden aan de uitbreidingsplannen van de golfbaan waren gesteld. Indien de golfvereniging wil uitbreiden buiten het bestaande golfterrein in het Zuiderpark, zou recreatief medegebruik van het Zuiderpark voor de de serieuze wandelaar een bijkomende voorwaarde moeten zijn.

Een kijkje in het Zuiderpark.

Uiteindelijk is dit voorstel van de Stichting door de provincie omarmd en is het recreatief medegebruik in de laatste uitbreidingsplannen van de golfvereniging opgenomen. In de nieuwste uitbreidingsplannen is thans een wandelpad om de golfbanen heen opgenomen, zodat de veiligheid van de wandelaar goed is gewaarborgd en men toch een compleet rondje kan wandelen in het bijzonder fraaie Zuiderpark.

De Stichting vindt dat in het Zuiderpark, een EHS-gebied, veel te veel bomen moeten worden gekapt voor nieuwe golfbanen, clubgebouw, parkeerplaats en toegangsweg. In totaal wil de golfvereniging 780 bomen in het Zuiderpark kappen, waaronder 180 zeer oude monumentale bomen. De Stichting vindt dit onverantwoord in een EHS-gebied en begrijpt niet dat een natuurorganisatie als Natuurmonumenten en een overheidsorganisatie als de gemeente Utrecht willen meewerken aan deze grootschalige bomenkap.

Een ander probleem is nog dat als gevolg van de situering van 2 golfholes in het gebied ten westen van de Haarlaan het in de toekomst voor de Stichting Kasteel de Haar niet meer mogelijk is om gebruik te maken van deze gronden voor het parkeren bij grote evenementen. Voor evenementenparkeren heeft de gemeente Utrecht op het laatste moment in het bestemmingsplan Haarzuilens opgenomen om 6 hectare uit de Parkbossen te reserveren in de driehoek tussen Breudijk, Kortjaksepad en Lage Haarsedijk. De Stichting heeft tezamen met bewoners van buurtschap Kortjak tegen dit voornemen beroep aangetekend bij de Raad van State en de Raad van State heeft bij uitspraak van 8 april 2015, zaaknummer 201401619/1/R2, het beroep gegrond verklaard en dit deel van het bestemmingsplan vernietigd omdat er onvoldoende onderzoek was gedaan naar gevolgen van de verkeersbewegingen op het woongenot van omwonenden en er was geen onderzoek naar flore en fauna gedaan in dit gebied. De gemeente Utrecht wordt echter wel in de gelegenheid gesteld om een en ander binnen 26 weken te herstellen via de zogeheten bestuurlijke lus.

De Milieu-effectrapportage (MER) over de uitbreidingplannen van de golfvereniging is in 2012 vrij gegeven. De door de Stichting aangedragen alternatieve uitbreidingslocaties, die in de MER-richtlijn van 2008 uitdrukkelijk zijn opgenomen om te onderzoeken, zijn in de MER 2012 niet onderzocht omdat de golfvereniging deze uitbreidingslocaties niet ziet zitten.

De alternatieve uitbreidingslocaties die wij als Stichting hadden bepleit bestonden onder andere uit het verplaatsen van de driving range naar het gebied tussen Haarlaan en Rijndijk en deze driving range dan zodanig in te richten dat deze voor 20 dagen per jaar multifunctioneel zou kunnen worden gebruikt voor het evenmentenparkeren. De 2 golfholes uit het gebied ten westen van de Haarlaan zouden dan naar het gebied ten noordoosten van het Zuiderpark moeten verhuizen waar in de uitbreidingsplannen de driving range is voorzien. Met dit voorstel was gelijk ook het probleem van het parkeren bij grote evenementen bij het kasteel opgelost.

De golfvereniging de Haar heeft medio 2015 omgevingsvergunningen aangevraagd bij de gemeente Utrecht voor de kap van 780 bomen, de realisatie van 14 holes in het Zuiderpark, een nieuw clubgebouw in het hart van het Zuiderprk, een toegangsweg naar dat clubgebouw en parkeerplaatsen. Als Stichting hebben wij grote twijfels bij de financiële haalbaarheid van deze uitbreidingsplannen. De kosten werden destijds begroot op ongeveer 8 miljoen euro en hiervoor waren 225 tot 280 nieuwe leden vereist, die ieder € 11.500,- zouden moeten inleggen. Als gevolg van de crisis lukt het de golfvereniging niet om voldoende nieuwe leden te weren en loopt het ledenbestand vanwege vergrijzing zelfs terug.

Geplaatst in actueel.