Verkeer en parkeren

In het gebied rond de kernen Vleuten en Haarzuilens is als gevolg van de realisatie van de Vinex-locatie Leidsche Rijn (met 30.000 woningen) in 2015 al sprake zijn van een zeer forse toename van het verkeer.
Het kasteel De Haar trekt thans ruim 200.000 bezoekers per jaar. Na de renovatie van het kasteel verwacht de stichting Kasteel de Haar een verdere toename van het aantal bezoekers te bereiken. Voor een sluitende exploitatie van het kasteel organiseert deze stichting vier tot zes grote evenementen per jaar. In 2015 is ten slotte naar verwachting het landinrichtingsplan (een groot natuur- en recreatiegebied rond het landgoed Haarzuilens) gerealiseerd met op topdagen 15.000 recreanten.
Als gevolg van al deze veranderingen zal in 2015 sprake zijn van een gigantische verkeersdruk in het landinrichtingsgebied Haarzuilens.
De gemeente Utrecht gaat de volgende verkeersmaatregelen invoeren. De Parkweg is inmiddels ingericht als 60 km-weg met verkeersdrempels. De Bochtdijk is inmiddels afgesloten voor motorvoertuigen. De Polderweg is in de ochtendspits alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Dit betekent dat de kern Haarzuilens behoorlijk verkeersluw is geworden. Alle recreatieverkeer naar en van het kasteel De Haar en het groengebied Haarzuilens zal over de enige overblijvende toegangsweg tot het achterland (Parkweg en Rijndijk) geleid moeten worden.
De nieuwe ontsluitingsweg van de nieuwbouwlocatie Vleuterweide naar de Parkweg (de Verlengde Parkweg) zal ook een toenemende verkeersdruk betekenen. Het gevaar bestaat dat veel sluipverkeer van en naar de A2 bij Breukelen gebruik zal maken van deze weg. Er ontstaat immers een rechtstreekse route tussen de afslag op de A2 bij Breukelen en de nieuwe op- en afritten op de A12 bij benzinestation Bijleveld.

Met betrekking tot de verkeersproblematiek op de Parkweg/Rijndijk/Breudijk heeft de Stichting in het verleden een alternatieve ontsluitingsweg voorgesteld, te weten de nog aan te leggen weg door het bedrijfsterrein Haarrijn (een parallelweg die ten zuiden van de A2 komt te liggen) doortrekken tot aan de Polderweg/Rijndijk (de noordelijke variant of gemakshalve te noemen de Haarrijnseweg). De weg door het bedrijfsterrein eindigt in de plannen van de gemeente vooralsnog aan het eind van de westelijke Haarrijnse Plas (ongeveer in het verlengde van de Joostenlaan). Het nog ontbrekende stuk weg is ongeveer 700 meter lang. Op het bedrijfsterrein Haarrijn kunnen bovendien veel parkeerplaatsen worden gecreëerd voor de recreanten en bezoekers van evenementen op het kasteelterrein.

Met deze alternatieve oplossing kan worden bereikt dat het verkeer wordt gespreid over een noordelijke en een zuidelijke uitvalsweg. In feite ontstaat hiermee ook een grote rondweg om de beide kernen Vleuten en Haarzuilens. Het voordeel van de noordelijke variant is verder dat het verkeer uit het achterland (Harmelen, Kockengen etc.) dat richting Zuilense ring wil rijden niet dwars door het dorp Vleuten of om Vleuten door de wijk Vleuterweide hoeft te rijden.
Deze alternatieve verkeersoplossing van de Stichting werd op 13 mei 2004 door de meeste fracties van de politieke partijen van harte ondersteund. De meerderheid van de gemeenteraad heeft ook een motie van VVD en CDA ondersteund om deze alternatieve weg aan te leggen. De toenmalig verantwoordelijke wethouder is zich echter steeds blijven verzetten tegen de aanleg van deze weg.

In de aanvullende MER-rapportage op het landinrichtingsplan wordt ook min of meer erkend dat de toekomstige verkeerscongestie op de Parkweg en Rijndijk op de rand van het toelaatbare is. De provincie heeft om die reden in het definitieve landinrichtingsplan Haarzuilens met betrekking tot de verkeersproblematiek het voorbehoud gemaakt dat in het geval in de toekomst verkeersproblemen gaan ontstaan er een goede verkeersoplossing moet komen waarbij de door de Stichting aangedragen variant tot de mogelijkheden behoort.

De Stichting heeft zich destijds voorlopig bij de standpunten van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht neergelegd. Indien de verkeersdruk op die wegen in de toekomst echter onaanvaardbaar groot is, zal de Stichting blijven inzetten op de aanleg van een alternatieve weg langs de A2 om de verkeersdruk op de Parkweg en Rijndijk te verminderen.
De ingebruikneming van de Verlengde Parkweg en de afsluiting van de Bochtdijk laten al zien dat de verkeersoverlast op de Dorpsstraat/Parkweg fors is toegenomen.

De gemeente Utrecht heeft een groot aantal belanghebbende organisaties uit Vleuten en Haarzuilens, waaronder onze stichting, verzocht de verkeersknelpunten te benoemen en eventuele oplossingsrichtingen aan te dragen. Helaas bleek tijdens dit overleg dat de meeste organisaties zich te veel focussen op hun eigen omgeving en weinig oog hebben voor het totale verkeersplaatje. WBO De Kern kwam die avond wel met een doortimmerd plan voor een autoluw centrum van Vleuten met een ontsluitingsweg per woonwijk.

 

PARKEREN


Het parkeren van auto’s voor evenementen in de nabijheid van het kasteel de Haar zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn als gevolg van de aanleg van 2 golfholes in het gebied achter de huidige parkeerplaats en de aanleg van parkbossen in het gebied aan de andere kant van de Rijndijk. Met een amendement van de PvdA-fractie is op het laatste moment in het bestemmingsplan Haarzuilens opgenomen om een parkeerterrein aan te leggen van 6 hectare in het zuidwestelijke deel langs de Rijndijk (tegenover buurtschap Kortjak) voor bezoekers van evenementen op het kasteelterrein. Op dit terrein zijn in het landinrichtingsgebied parkbossen gepland. Deze parkeerbehoefte geldt slechts voor 20 dagen per jaar.

Het is ongewenst dat in parkbossen grote delen moeten worden gereserveerd voor evenementenparkeren. Dat doet ernstig afbreuk aan het karakter van parkbossen. Het is gewenst dat het kasteel veel meer gaat inzetten op het gebruik van pendelbussen vanaf het station Vleuten. Voor evenementen kunnen overigens ook ruime parkeermogelijkheden worden gerealiseerd op of nabij het bedrijfsterrein Haarrijn. Bezoekers kunnen dan met pendelbussen naar het kasteelterrein worden gebracht. Het voorkomt dat veel verkeer doorrijdt tot het hart van het natuur- en recreatiegebied en dat daar grote parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. Een andere oplossing voor het parkeren bij grote evenementen is te vinden onder de rubriek “Parkbossen”.

De Stichting heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen deze wijziging in het bestemmingsplan Haarzuilens omdat de verkeersveiligheid en verkeerscirculatie slecht geregeld is in dit voorstel en alternatieven onvoldoende zijn onderzocht. Ook is geen onderzoek verricht naar de gevolgen van fora en fauna en archeologie op deze locatie.

Geplaatst in actueel.