header-952x216

Parkbossen

In het gebied tussen de Rijndijk, Laag Nieuwkoop en het Kortjaksepad zijn de Parkbossen gepland.  De strook ten zuiden en ten noorden van de LageHaarsedijk blijft op verzoek van de bewoners van deze dijk een open karakter behouden. Vanaf een nog aan te leggen rotonde op de hoek van Parkweg, Rijndijk en Breudijk kunnen recreanten het gebied in via een lange fiets- en wandelroute. Deze wandel- en fietsroute loopt dwars over de Lage Haarsedijk verder het gebied in.  Deze route wordt weer doorkruist door de  zogenaamde Chateletlaan. Deze laan ligt in het verlengde van het Chatelet bij kasteel de Haar en loopt door tot aan het Kortjaksepad. Er komt geen verbindingsbrug tussen kasteel en de Chateletlaan. Aan deze Chateletlaan komen aan weerszijden bomen. In het gebied ten noorden van de Lage Haarsedijk komen veel speel- en ligweiden, een grote vijver en een uitkijkheuvel. Hieronder een impressie van het ontwerp voor de parkbossen.

Open de kaart van de Parkbossen.
 
Als gevolg van het besluit van de nieuwe regering om geen gelden meer ter beschikking te stellen voor recreatie om de stad (RodS) staat de verdere uitvoering van het plan van de Parkbossen ter discussie. Het is  thans aan de provincie Utrecht  om te bepalen of deze plannen nog verder ontwikkeld kunnen worden. De gronden in dit gebied zijn slechts ten dele in bezit van Natuurmonumenten. Indien de provincie geen gelden ter beschikking stelt voor de verdere ontwikkeling van de Parkbossen lijkt het ons aangewezen dat Natuurmonumenten  de gronden van woningen die in Haarzuilens zijn uitgegeven op erfpacht op vrijwillige basis gaat verkopen aan particulieren. De opbrengst van deze gronden kan dan worden aangewend voor de ontwikkeling van de Parkbossen. Wij beschouwen het als een oneigenlijke taak van Natuurmonumenten om gronden in erfpacht uit te geven. Natuurmonumenten is er voor om natuurontwikkeling te stimuleren en niet om bewoners van woningen waarop een erfpacht rust het vrijwel onmogelijk maken hun woning te verkopen als gevolg van de zeer hoge erfpachtcanons.

 
Parkeren evenementen
Ten behoeve van de recreanten komt in het land tussen het Kortjaksepad en de Rijndijk een parkeerplaats met  200 parkeerplaatsen. Ten behoeve van de grote evenementen op het terrein van Kasteel de Haar heeft men het plan opgevat om in dat gebied ook nog 500 extra parkeerplaatsen aan te leggen. Voorts wil men voor de grote evenementen op de voornoemde  Chateletlaan tussen de bomen nog eens 1000 parkeerplaatsen realiseren.

De Stichting is geen voorstander van deze parkeerterreinen in de parkbossen ten westen van de Rijndijk. Het leidt tot talrijke gevaarlijke oversteekplaatsen voor evenementenbezoekers op de zeer drukke Rijndijk. De verkeersafwikkeling wordt een grote ramp omdat alle verkeer zich dan toespitst op de al zeer drukke Rijndijk. De parkeergelegenheid gaat bovendien ten koste van de geplande parkbossen. Indien er in totaal 1700 parkeerplaatsen moeten worden gereserveerd in het plan van de parkbossen komt er niet veel terecht van bosvorming.
Helaas is bij de planvorming geen lange termijn visie ontwikkeld. Indien destijds de meest voor de hand liggende oplossing was gevolgd om de uitbreiding van de golfbanen ten westen van de Eikslaan te projecteren, dan waren de gronden tussen Rijndijk, Parkweg en Haarlaan beschikbaar gebleven voor parkeren bij grote evenementen op het kasteelterrein. Deze oplossing was uit verkeerskundig oogpunt verre te prefereren boven de huidige plannen en ook op korte loopafstand van het evenemententerrein.

De Stichting blijft zich beijveren voor andere oplossingen voor het parkeerprobleem bij grote evenementen. Zo lang de uitbreidingsplannen van de golfvereniging niet zijn gerealiseerd, kan bij grote evenementen worden geparkeerd op de gronden tussen Rijndijk en Haarlaan.  Indien dat te zijner tijd  niet meer mogelijk is omdat deze gronden alsnog in gebruik worden genomen door de golfvereniging, geeft de Stichting de voorkeur aan het (tijdelijk) parkeren op de gronden ten noorden van de Bochtdijk.
Voorts is de Stichting van  mening dat ook kasteel de Haar zelf een bijdrage moet leveren in het parkeerprobleem bij grote evenementen. Dat zou kunnen door een deel van de laan die achter het ijzeren hek in het verlengde van de Thematerweg ligt in te richten voor parkeren bij evenementen.

Met een tijdelijk ontheffing van het inrijverbod op de Bochtdijk tijdens evenementendagen, kan het verkeer na het volraken van het bestaande parkeerterrein van Kasteel de Haar worden doorverwezen naar het terrein ten noorden van de Bochtdijk. De vertrekkende evenmentenbezoekers kunnen via de Slotlaan naar de Thematerweg worden geleid. Het grote voordeel van deze parkeeroplossing is dat de verkeersstroom veel beter wordt  geleid. Er is dan ook geen sprake van onveilige oversteekplaatsen voor evenementenbezoekers. De directeur van Kasteel de Haar ondersteunt dit voorstel van de Stichting en is bereid voorzieningen te treffen die het mogelijk maken dat  evenementenbezoekers vanaf het (parkeer)terrein aan de Bochtdijk en de kasteellaan rechtstreeks het kasteelterrein op kunnen.

Met deze parkeerterreinen is de verkeersafwikkeling veel beter geregeld en de verkeersveiligheid gegarandeerd. De verkeersafwikkeling van de parkeerterreinen bij de Bochtdijk en kasteellaan kan via de Thematerweg, Maarssenseweg en via bedrijfsterrein Haarrijn naar de A2. Het verkeer van de andere kant kan terecht op de parkeerplaatsen van kasteel de Haar  en de parkeerplaats voor recreanten ten westen van de Rijndijk. Hiermee wordt voorkomen dat in de Parkbossen ruimte moet worden gereserveerd voor 1500 parkeerplaatsen voor evenementenbezoekers.