header-952x216

Wielrevelt

Het gebied tussen de de Thematerweg en de Dorpsstraat enerzijds en Eikslaan en Houtwerf anderzijds is van oorsprong de polder Wielrevelt. In de plannen wordt ook het gebied ten noorden van de Thematerweg tot aan de A2 met de benaming Wielrevelt aangeduid.
In dit gebied zijn inmiddels veel wandel- en fietspaden aangelegd. Het oude kerkepad van het Haarpad naar de Hamlaan is in ere hersteld.  Langs het Haarpad is een haag van meidoorns geplant om te voorkomen dat loslopende honden het gebied in kunnen. Er ligt ook een speciaal archeologiepad waarvoor bruggen over de watergangen langs de Joostenlaan zijn aangelegd.
Helaas liggen deze bruggen zo hoog dat er trappen aangelegd moesten worden. Het gevolg is dat recreanten met kinderwagens, invaliden met rolstoelen en mensen die slecht ter been zijn niet van deze bruggen (en dus ook niet van de betreffende paden) gebruik kunnen maken.

brug-en-kiderwagen   brug-3

Voorts is een wandel- en fietspromenade langs de Haarrijnse Plas ingebruik genomen.  Richting Maarssenbroek is er een fietsbrug over de A2 aangelegd. Het gebied tussen de A2 en de Thematerweg wordt ingericht met natte natuur en dit gebied wordt doorkruist met wandelpaden.

onkruid

Loslopende honden
In het gebied rond de Joostenlaan wilde  DLG aanvankelijk een gebied van 25 hectare bestemmen voor loslopende honden. Dit is met name een wens van het Recreatieschap, die deze gronden gaat beheren. Als Stichting waren wij de mening toegedaan dat het geen gebied voor de recreatie van loslopende honden moest worden. Bij de vaststelling van het landinrichtingsplan is dit ook niet afgesproken.  Inmiddels is al gebleken dat loslopende honden in Wielrevelt veel overlast veroorzaken. Natuurmonumenten zal gaan controleren op loslopende honden in Wielrevelt en heeft de bevoegdheid om bekeuringen uit te delen.
Er komt al een uitlaatplaats voor loslopende honden van ongeveer 2 hectare in het Hamlaangebied. Het voornemen is om ook bij Haarzuilens een terrein van een paar hectare voor loslopende honden te bestemmen. Naar de mening van de Stichting moet in Wielrevelt kunnen worden volstaan met een terrein van een paar hectare voor loslopende honden. Loslopende honden in zo'n groot gebied gaan immers het vee (schapen), hazen en de weidevogels verdrijven.
Indien in het gebied naast de Joostenlaan een  gebied van 2  hectaren zou komen voor loplopende honden dan zou er geen probleem zijn, maar het gaat de Stichting te ver om daar maar liefst 25 hectaren voor te reserveren omdat alleen het recreatieschap dat wenselijk acht.

 

Recreatief parklandschap naar agrarisch gebruik.

hazenIn mei 2010 heeft de Gebiedscommissie Stad en Land Utrecht aan de Stichting per brief meegedeeld dat na overleg met het Recreatieschap en Natuurmonumenten besloten is om conform de in het landinrichtsplan gemaakte afspraken het gebied tussen Joostenlaan en de kern Vleuten in te richten als recreatief parklandschap van bloemrijk grasland, dat verwijst naar agrarisch gebruik. Dit is niet te combineren met een honden losloopgebied. De Gebiedscommissie, het Recreatieschap en Natuurmonumenten zien daarom af van het voornemen en de aanduiding honden losloopgebied voor dit gebied. Het Recreatieschap blijft evenwel zoeken naar een geschikte plek waar honden onaangelijnd kunnen worden meegenomen omdat de behoefte daaraan groot zou zijn.
Het optreden van de Stichting heeft derhalve tot het beoogde resultaat geleid.
 
Agrarische inrichting
In het landinrichtingsplan Haarzuilens wordt geen aandacht geschonken aan het behoud van het agrarisch landschap in de vorm van agrarisch natuurbeheer. Het gevolg is dat veel veehouders vertrekken uit het gebied. Dit heeft weer het nadeel dat ook de koeien, paarden en schapen uit het landschap verdwijnen.

schapen-in-de-wei  koeien-in-de-wei  koe-in-den-haag

Veel recreanten zijn er juist op uit om vee in het landschap te bekijken. Het komt vaak voor dat recreanten met kinderen uitgebreid stilstaan bij koeien en schapen in het land. De aanwezigheid van vee in het landschap ten oosten van de Joostenlaan moet dan ook gehandhaafd blijven. Ook kan hier in educatieve vorm aandacht aan worden besteed. De Stichting zal zich hiervoor blijven inzetten.

Op 28 oktober 2010 zijn de wandelpaden in Wielrevelt officieel geopend en is  tegelijkertijd de tijdscapsule ingegraven langs het archeologiepad. De door de Stichting geschonken bankjes kunnen ook gebruikt gaan worden.

plankaart wielrevelt eo

PDF:

klik op onderstaande afbeelding om de plankaart wielrevelt eo in een  pdf te openen in een nieuw venster

plankaart wielrevelt eo

OF toon deze kaart in een nieuw venster als grote jpg afbeelding